Hava Kuvvetleri Komutanlığından Ayrılan Subaylar Yeniden İstihdam Edilecek
676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; 29 Ekim 2016 tarihinden önce herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az 1000 saat pilot uçuşu olan subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay nasbedilerek TSK’da pilot subay olarak görevlendirilebileceklerdir. Aranan niteliklere uygun olan adayların başvuruları 24 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.
Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

BAŞVURU KOŞULLARI
a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b.Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Hv.K.K.lığından ayrılmış pilotlar için 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 49 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1968 ve daha sonra doğanlar),
c.Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Hv.K.K.lığından ayrılmış diğer sınıf subaylar için ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip olmak şartıyla en az toplam 1000 saat pilot uçuşuna sahip olmak,
ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

GİRİŞ KOŞULLARI
a.Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,
b.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
c.Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
d.Hv.K.K.lığı tarafından uygun görülecek hava aracı kategorilerine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından alınacak, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Kategori-1 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-2 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-3 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir” kararlı sağlık raporlarından birine sahip olmak. Kategori-4 Uçuş şartlarını sağlayan uçucular kabul edilmeyecektir.
e.Hv.K.K.lığından ayrılmış subaylardan pilot sınıfı dışındakiler, Ticari Pilot Lisansı ya da Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansı ile pilot uçuş saatlerini gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı örneğini başvuru dilekçelerine ekleyecektir.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

YASAL DÜZENLEMELER
a.Başvuru yapacak pilotlara, Hv.K.K.lığı ve ilgili şirketler tarafından sağlanacak haklar Hv.K.K.lığı ile protokol yapan şirketler tarafından çalışanlarına duyurulacaktır.
b.Uçuş için gerekli şartları sağlayanlar, başvurularının uygun görülmesi halinde Hava Kuvvetleri Komutanının teklifi Millî Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay naspedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilir. Bunlar 2629 sayılı Kanun kapsamında pilot kabul edilirler. Bunların dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, pilot subayların dışarda geçirdikleri uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş hizmet süresinden sayılır.
c.Malûllük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dâhil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamaz.
ç. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir.
d.Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine kabul edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır.
e.Aylıkları kesilenlerin sigortalılıkların sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
f.Bu madde kapsamındakiler göreve başladıkları tarihten itibaren dört yıl süresince 41’inci maddenin 1’inci fıkrasının (c) bendinde yer alan Yüksek Askeri Şûra tarafından belirlenecek hizmet kadrosu fazlası albay miktarı kapsamında değerlendirilmezler.
g.Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve tekrar başladıklarında bir defaya mahsus olmak üzere 38’inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın emsallerin bulunduğu rütbelerin terfi işlemleri derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
a.Başvurular aşağıda belirtilen dilekçe örneğine göre doldurularak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilecektir.
b.İlk başvurular 24 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017 tarihleri arasında dilekçe ile yapılacaktır. Müteakip dönemde de dilekçe ile başvuru yapılabilecektir. Başvuruda bulunan adaylara, dilekçelerinde belirttikleri iletişim vasıtaları ile geri dönüş yapılacaktır. Bu nedenle telefon, e-posta vb. bilgilerin doğru, güncel ve ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. İlave olarak ulaşılabilecek bir yakın bilgisinin verilmesi adayların faydasına olacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI
a.Seçimler, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine göre öncelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Son beş yıl içerisinde Hv.K.K.lığından ayrılmış pilotlar öncelikle tercih edilecektir.
b.Seçim faaliyeti aşağıdaki belirtilen aşamalardan oluşacaktır.
(1)Ön Değerlendirme : Hv.K.K.lığı tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından; adayın yaşı, safahatı, uçuş tecrübesi, geçmişte uçtuğu uçak ve helikopter tipleri, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine göre pilot ihtiyaçları vb. hususlar değerlendirilecektir. Uygun görülen adaylar uçucu sağlık muayenesine sevk edilecektir.
(2)Uçucu Sağlık Muayenesi : Başvurusu uygun görülenlere uçucu sağlık muayenesi (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen uçucu personelin sağlık yeteneklerine sahip olup olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti) yapılacaktır. Sağlık muayenesini geçen personele Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Bşk.lığı tarafından ilgili uçak tiplerine göre uygulamalı fizyolojik eğitim verilecektir.
(3)Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması: Adayların başvurusundan itibaren “Güvenlik soruşturması” işlemleri de başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir. Bakanlar
Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunduğu tespit edilenler naspedilmiş olsa dahi tüm haklarını kaybederler.
(4)Nihai Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: Adayın muvazzaf subay olarak yeniden istihdam edilmesine yönelik karar nihai değerlendirme kurulu tarafından verilir. Müteakiben nasıp onay işlemleri başlatılacaktır. Nasıp işlemi tamamlandıktan sonra uçak tipine göre atama ve eğitim faaliyetleri icra edilecektir.
c.Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Hv.K.K.lığını bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
ç. Başarılı olan adaylara dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri vasıtasıyla geri dönüş yapılacaktır.

UYARILAR
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İnternet adresi
Telefon
: 0(312) 414 3137 / 3275 / 3287 (Mesai saatleri içerisinde)
Posta Adresi
: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı
Bakanlıklar/ANKARA