Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Astsubay kazandırmak için kurulan Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulları üniversite okuyan öğrenciler arasından öğrenci alımı yapacak.

Üniversitelerin ara sınıflarında okuyan ve liste'de belirtilen bölümlerde okuyan öğrenci adayların başvurabileceği Hava Astsubay MYO öğrenci alımı için son başvuru 2 Aralık 2016'dır. Öğrencilerin okudukları bölümlerden yatay geçiş yaparak geçecekleri Hava Astsubay MYO okullarına başvuru şekli şu şekildedir;

BAŞVURU KOŞULLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra yayımlanmış Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kapatılan okullarda öğrenim görmemiş veya diğer okullara nakledilmemiş olmak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın, başvuru tarihi itibariyle en fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir). Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır,
ç. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak ve başvurular sonrasında ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre belirlenecek Seçim Aşamaları Baraj Puanı ve üzerinde puan almak (baraj puanı Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) YGS-1, YGS-2 ve YGS-6 puan türlerine göre belirlenecek ve başvurular alındıktan sonra internet sitesinde yayımlanacaktır.),
d. Kaynak olarak belirlenen ve TABLO-1’de belirtilen meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından veya fakülte/yüksekokul lisans bölümlerinin birinci sınıfında kendi nam ve hesabına okuyor olmak,
e. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
f. Birinci sınıfta aldığı tüm derslerden başarılı olmak,
g. Birinci sınıf Genel Not Ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması (Yüzlük sistemde 53.30),
ğ. Eğitim süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
h. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
ı. Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybı olmamak,

GİRİŞ KOŞULLARI:
a. TABLO-2’de belirtilen boy-kilo sınırları içinde olmak,
b. 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Beşinci Bölüm, “Öğrencilerin Sağlık Yetenekleri” kriterlerine göre belirtilen sağlık raporunu almak,
c. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere diğer tüm terör örgütleri ile kendisi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
ç. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin,
(1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
(3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
(4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,
(5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,
d. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
e. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
f. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
g. Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,
ğ. Hv.Asb.MYO’ya giriş için yapılacak olan mülakat aşamasında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında Hv.K.K.lığı tarafından belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
h. "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
ı. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak
Hava Astsubay MYO Okullarına Üniversitenin Ara Sınıflarından Öğrenci Alınacak

Hava Astsubay MYO Okullarına Üniversitenin Ara Sınıflarından Öğrenci Alınacak