Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Er Sıkça Sorulan Sorular
Sözleşmeli Erbaş-Er Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar
Soru
:
Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Cevap
:
Sözleşmeli er adayları başvuru şartları:

*        Türk vatandaşı olmak,

*        En az ilköğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olup, düzeltilmemiş nüfus kaydına

göre 01 Ocak tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak

*        Sağlıkla ilgili Başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

*        Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

*        Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verilmiş olsalar dâhi 6191 sayılı kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

*       Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

*        Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

*        Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

*       Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel sözleşmeli er olarak alınmaz.


Soru           :     Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?

Cevap       :     Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar ve ön sözleşmeleri de

katılışlardan başlayıp, eğitimlerinin başarıyla tamamlanması sonrasında atamalarına kadar

geçen süreyi kapsamaktadır.


Soru           :     Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Cevap       :     Askerî eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli er adayları ile 4 yıldan fazla olmamak

şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır. İlk sözleşme, en az 3 yıl en fazla 4 yıl süre ile

geçerlidir


Soru           :     İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?

Cevap       :     İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan

fazla olmamak şartıyla azamî yedi hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir. Hizmet süresi,

azamî yedi hizmet yılıdır.


Soru           :     Sözleşmeli     erbaş    ve    erler    yedi    hizmet    yılından     sonra    ne     olacaklar?    Memuriyete

geçiş hakları var mıdır?

Cevap       :     Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam

edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme yapılmıştır.


Soru
:
Sözleşmeli erbaş ve erler sivil memur olabilirler mi?
Cevap
:
Sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş yapabilmeleri için sözleşmeli erbaş ve er olarak en


az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılmaları gerekmektedir. Bu durumu taşıyanlardan;

*        Nitelik belgesi olumlu olanlar,

*        İlgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Kanunun Ek-1’nci maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde atanabilirler.


Soru
:   Sözleşmeli erbaş ve erler uzman çavuş olabilirler mi?
Cevap
:   Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev


yapmaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları


gerekmektedir.


Yapılan iyileştirme sonucunda sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa müracaat


yaşı, 25’ten 29’a (Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını


bitirmemiş olmak) yükseltilmiştir.


Uzman çavuş başvurusu için en az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Genelkurmay


Başkanlığı  tarafından  ihtiyaç  duyulacak,  özel  ihtisası  gerektiren  sınıf,  branş  ve


ihtisaslarda,   ilköğretim   mezunlarından   çok   üstün   başarı   belgesi   alanlar,   kuvvet


komutanları  veya  Jandarma  Genel  Komutanı  yahut  Sahil  Güvenlik  Komutanının


kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde


lise mezunu şartı aranmaz.), [Uz.Erb.Yt.Md.6-b]
Soru
:   Sözleşmeli erbaş ve erler astsubay olabilirler mi?
Cevap
:   Sözleşmeli erlerin astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az üç yıl görev yapmış olmaları


gerekmektedir.  Müteakip  sözleşme  süresi içerisinde  ilgili mevzuattaki şartları  sağlamak


şartıyla astsubaylığa başvurabilirler. [Kan.Md.8/Yt.Md.28]
Soru
:   Ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?
Cevap
:
Sözleşmeli  er  adayları,  ön  sözleşme  süresi  içinde  ön  sözleşmesini  tek  taraflı  olarak


feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.
Soru
:   Ön sözleşmesini feshedenler tekrar geri dönebilirler mi?
Cevap
:
Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Soru           :     Ön sözleşmesini feshedenler herhangi bir tazminat öderler mi, herhangi bir cezası var mı?

Cevap       :     Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için adaylık süresi gibi değerlendirildiğinden,

ön  sözleşme  süresi  içinde  ayrılanlar  hakkında  herhangi  bir  cezaî  işlem  yapılmaz  ve

ayrılanlar tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında

peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden

geri alınır.


Soru
:   Sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?


Cevap
:   Sözleşmeli erbaş ve erler, ilk sözleşmelerini imzaladıktan sonra sözleşme süreleri sona


ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih edemezler ve kendi istekleriyle ayrılamazlar.


(Bir sonraki soruya verilen cevapta belirtilen istisnalar hariçtir)

Soru
:   Sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir mi?Cevap
:
İlk  sözleşmeyi  müteakip yapılacak  sözleşmelerin  süresi  bitmeden,  fesih  talebine  ilişkin


sebepleri  Kuvvet  Komutanlığınca  yönetmelikte  belirtilen  hizmet  gerekleri  ve  koşullar


gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece


feshedilebilir. [Kan.Md.5/Yt.Md.15]


Sözleşmeli  erbaş  ve  erler,  istihdam  edildiği  kuvvetin  değiştirilmesi  yahut  sınıfının


kaldırılması
sebebiyle
kendi
istekleri
üzerine
sözleşmesini
feshedebilirler.


[Kan.Md.8/Yt.Md.29]

Soru
:   Sözleşmeli erbaş ve erler hangi görevleri yaparlar?


Cevap
:   Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış


oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında


görev yapan asker kişidir. [Kan.Md.4/Yt.Md.12]Soru
:   Sözleşmeli erbaş ve erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri


nasıldır?


Cevap
:   Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca


taşıma hakları yoktur.Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik


kartları ile aynıdır.

Soru
:   Sözleşmeli erbaş ve erlerin orduevi ve askeri kamplardan faydalanma hakları var mıdır?
Cevap
:
Sözleşmeli  erbaş  ve  erlerin  birlikleri  içerisinde  bulunan  askerî  sosyal  tesislerden


faydalanabilmektedir.   Sözleşmeli   erbaş   ve   erler   orduevi   ve   askeri   kamplardan


yararlanma hakları yoktur.

Soru
:   Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Cevap
:   Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra

evlerine gidemezler.

Soru
:   Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?
Cevap
:   Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile, kışlada iskân edildikleri için akşam


mesai sonrası evlerine gidemezler.  Hafta sonu çarşı ve yatı izinleri 1111 sayılı kanun


çerçevesinde, halen uygulanmakta olan esas ve usullere göre düzenlenecektir.
Soru
:
Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme döneminde izin alma hakkı var mıdır?Cevap       :     Sözleşmeli     erbaş     ve     er     adaylarının     ön     sözleşme     döneminde     izin     alma     hakkı

bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilmektedir.


Soru           :     Sözleşmeli erler bir yılda ne kadar izin kullanabilmektedir?

Cevap       :     Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere

toplam  45  gün  izin  alma  hakkı  bulunmaktadır.  15  günlük  yıllık  mazeret  izni  dışında

sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün,

yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30

güne    kadar    mazeret    izni     verilebilir.    Bu    mazeret     izinleri    45    günlük    yıllık     izinden

sayılmamaktadır.


Soru           :     Sözleşmeli erlerin maaşları ne kadar?

Cevap       :     Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler

için   belirlenen    asgari    ücret   brüt   tutarının    hizmet   yıllarına    göre    6191    sayılı  Kanunda

belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

Ön                                                                                                                                                                                     sözleşme           imzalanarak                                                                                                                                                                                            eğitime                alınan                                                                                                                                                                                            sözleşmeli         er                                                                                                                                                                                            adaylarına         ise,                                                                                                                                                                                            sözleşmeli

erlerin  birinci  hizmet  yılı  için  öngörülen  ücretin  üçte  ikisi  oranında  aylık  ücret  ödenir.

[Kan.Md.7/Yt.Md.18]
Soru
:   Sözleşmeli erlerin sigortası yatmakta mıdır?
Cevap
:   Sözleşmeli er adayları; ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve


Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılırlar.
Soru
:
Ön sözleşme döneminde ilişik kesilirse tazminat ödenmekte midir?
Cevap
:
Ön sözleşme döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen personelden,

*        Peşin olarak ödenen ücret,

*       Ücretle birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının, çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

Soru
:   İlköğretim mezunları sözleşmeli er olabiliyorlar mı?
Cevap
:   Evet olabilir. Başvuru şartları arasında en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranmaktadır.
Soru
:   Uzman erbaşlıktan ayrılmış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru yapabilirler mi?
Cevap
:
Hayır, yapamazlar.
Soru
:
Askerlik  hizmetini  yedek  subay  olarak  yapmış  olanlar  sözleşmeli  er  olarak  başvuru


yapabilirler mi?
Cevap
:
Hayır, yapamazlar.
Soru
:   Sağlık muayenesi yapılırken nelere dikkat edilmektedir? Sağlık kriterleri (Göz, boy/kilo,


yara/ameliyat izi gibi) nelerdir? İtiraz etme koşulları nelerdir?


Cevap
:
internet
sitesinde  yayımlanan  başvuru  kılavuzunda  detaylı  bilgiler


bulunmaktadır.


Soru
:   Sözleşmeli erlere askeri eğitim verilecek midir?
Cevap
:   Evet, öncelikle Hv.Er Eğt.Tug.K.lığı (Kütahya)'nda temel askerlik eğitimi verilecek olup,


daha sonra da ihtisas birliğinde eğitim verilecektir.
Soru
:   Sözleşme süresi içerisinde hastalık ve kaza sonucu sözleşme feshedilir mi?
Cevap
:   Yetkili sağlık kurullarınca Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği doğrultusunda


verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmaması


durumunda sözleşme fesih edilebilir.
Soru
:   Görev sonucu meydana gelen kaza ve yaralanmalardan dolayı sözleşme fesih edilir mi?
Cevap
:
Sözleşmeli erbaş
ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında


görevlerinden  dolayı  bir  saldırıya  veya  kazaya  uğrayan  veya  bir  meslek  hastalığına


yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar,


Sıhhî  arızası  devam  edenler  ve  kendisinden  istifade  edilemeyeceği  anlaşılanlar


hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.  [Kan.Md.8/Yt.Md.20]
Soru
:   Görev süresi içerisinde ceza alınması durumunda sözleşme feshedilir mi?
Cevap
:
İlgili  Komutanlık
(Tugay/Tümen)  tarafından;  askerî  eğitim  esnasında  başarısız  veya


disiplinsiz olduğuna karar verilmek,


En  son  aldığı  disiplin  cezasından  geriye  doğru  son  bir  yıl  içinde  en  az  iki  disiplin


amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak,


Herhangi  bir  suç  sebebiyle  doksan  günden  fazla  tutuklu  kalmak  ve  göreve  başlama


tarihinden önce işlediği Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen


bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden, haklarında verilecek olan mahkûmiyet


hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olmak feshi gerektirir.
Soru
:   Atama yapılan görev ve kadronun niteliklerine uymayan personelin görev yeri değiştirilir mi?
Cevap
:   Evet, Kuvvet ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.
Soru
:   Yabancı uyruklu eş ile evlilik yapılabiliyor mu?
Cevap
:   Yabancı
uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evliliklerin ilgili mevzuatta belirtilen esaslar


dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi gerekmektedir.
Soru
:   Sözleşmeli erler yurt dışına izinli olarak gidilebilirler mi?
Cevap
:   Evet, diğer askeri personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda gidilebilir.
Soru
:   Sözleşmeli erler vefatları halinde özlük hakları nelerdir?
Cevap
:   Sözleşmeli erbaş ve erlerin vefatı hâlinde, kanuni mirasçılarına ikramiye ödemesi kanunda

belirtilen şekliyle aynen yapılır.Sosyal
Güvenlik
Kurumu
tarafından,   mevzuatı   uyarınca   kendilerine   veya   hak

sahiplerine aylık bağlananlara ödeme yapılmaz. [Kan.Md.7/Yt.Md.21]


Soru
:   Uzman erbaş, sözleşmeli er ve askerlik görevini yürüten yükümlü erler arasında askeri


hiyerarşi var mıdır?
Cevap
:   Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları asker kişi sayılırlar.


Sözleşmeli  erbaşlar  muvazzaflık  hizmetinde  olan  emsal  rütbedeki  erbaşların  üstü,


emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. [Kan.Md.4/Yt.Md.12]


Sözleşmeli erbaş ve erlerin kendi rütbesindeki diğer bir sözleşmeli erbaş ve erle astlık


üstlük ilişkisi yoktur, [Kan.Md.4/Yt.Md.12]


Kıdem Sırası ise;


Uzman Çavuş


Sözleşmeli Çavuş


Çavuş


Uzman Onbaşı


Sözleşmeli Onbaşı


Onbaşı•
Soru
:   Hafta sonları yatı izni verilmekte midir?
Cevap
:   Evet, görev haricinde hafta sonu yat izni verilmektedir.
Soru
:   Başvurumu nereye ve nasıl yapacağım?
Cevap
:   Başvurular; www.tekok.edu.tr adresinden internet üzerinden yapılmaktadır. Posta yolu ile

ve şahsen yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
Soru
:   Başvuru ve seçim aşaması için ücret ödenmekte midir?
Cevap
:   Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Adayların seçim aşamalarına katılmaları


ile ilgili yol masrafları kendilerine ait olup seçim aşamaları süresince herhangi bir ücret


alınmamaktadır.
Soru
:   Sözleşmeli er kadrolarına bayanlar başvurabilmekte midir?
Cevap
:
Hayır, başvuramazlar.
Soru
:   Noter onaylı yüklenme senedi istenmekte midir?
Cevap
:
Hayır, istenmemektedir.
Soru
:   Şehit ve gazi yakını olanlara ayrıcalık tanımakta mıdır?
Cevap
:   Hâlihazırdaki mevzuat hükümler çerçevesinde böyle bir ayrıcalık tanınmamaktadır.
Soru
:   Seçim aşamaları nerelerde yapılmaktadır?
Cevap
:
Seçim  aşamaları sizin  için  planlanan tarih ve saatte Hava  Teknik  Okullar  Komutanlığı


Gaziemir/İZMİR'de icra edilecektir. Başka illerde yapılmamaktadır.